Politika zasebnosti Mladinske knjige Trgovine

Politika zasebnosti, varovanja osebnih podatkov in uporabe piškotkov na spletnih straneh družbe Mladinska knjiga Trgovina d.o.o.

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, katerih upravljavec je Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MKT).

V MKT je imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@mladinska-knjiga.si.

Namen Politike zasebnosti je seznanitev uporabnikov z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani MKT ter pravicami uporabnikov na tem področju, poleg tega pa tudi z informacijami glede piškotkov pri uporabi spletnih strani, s katerimi upravlja MKT.

 

1. Varstvo osebnih podatkov

Varnost osebnih podatkov posameznikov je naša prioriteta. Osebnim podatkom in njihovi zaščiti posvečamo veliko pozornosti. MKT bo kot upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov posameznika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. Upravljavec bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba, izguba ali nepooblaščena obdelava. Vsi posredovani podatki so varovani pred vdorom tretjih oseb. Osebni podatki posameznikov so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem.

 

1.1. Kategorije osebnih podatkov in opredelitev pojma obdelava

O vas zbiramo različne podatke, odvisno od narave našega poslovnega razmerja z vami in od pravne podlage, ki jo uporabimo za obdelavo podatka.

Če ste pri nas kupili knjigo ali drugo blago, lahko zbiramo: ime, priimek, naslov (vključno z datumi sprememb), izvor podatkov, datum rojstva, šifra kupca, način obveščanja, datum kontakta, naslov za dostavo, podatek o številu obrokov (v primeru odloženega plačila), način plačila, podatki o kreditni kartici v primeru plačila s kreditno kartico, telefon, spol, elektronski naslov, število nakupov, znesek dolga, znesek nakupov, sorodstveno razmerje, opravljen nakup po preteklih naslovljenih ponudbah, pretekli nakupi v prednaročilu, status fakture, nakupne navade v preteklosti (način dostave, posebne storitve, npr. dostava v dopoldanskem času ipd.), podatke o naročilih in nakupih (nakupni zgodovini: nakup določenega artikla, blagovne skupine v preteklosti), odzivi na telefonske klice v preteklosti, datum posamezne naročilnice, datum posamezne fakture, podatke o odzivih na naslovljene ponudbe, podatke o sodelovanju v nagradnih igrah, natečajih, anketah in kvizih.

Če ste se registrirali na spletni strani www.emka.si, zbiramo: ime, priimek, država, poštna številka, kraj, ulica, hišna številka, telefonska omrežna številka, številka brez omrežne številke, elektronski naslov, geslo. Če ste kot registrirana oseba na spletni strani www.emka.si opravili nakup, zbiramo tudi podatke o naročilih in nakupih (nakupni zgodovini).

Če ste kupili kakšen artikel na spletni strani www.emka.si kot neregistriran uporabnik, zbiramo: ime, priimek, naslov (hišna številka, poštna številka, kraj, država), telefon, elektronski naslov, podatke o trenutnem nakupu.

Če ste kupili kakšen artikel na spletni strani www.emka-biro.si, zbiramo: naziv podjetja, davčno številko podjetja, ime in priimek kontaktne osebe, telefonsko številko in elektronski naslov kontaktne osebe.

Če prejemate novice s spletne strani www.emka.si, zbiramo: elektronski naslov.

Če ste se registrirali na spletni strani www.mkplus.mladinska-knjiga.si, zbiramo: ime, priimek, elektronski naslov, geslo.

Če ste naročnik storitve Mladinska knjiga PLUS, zbiramo: ime, priimek, elektronski naslov, plačilno sredstvo, podatke, ki nastajajo z uporabo storitve (ko uporabnik išče vsebine, odda naročilo, prenaša, pretaka, si ogleda oz. uporablja vsebine v aplikaciji Mladinska knjiga PLUS, zagotovi podatke v svojem računu, konfigurira svoje nastavitve v uporabniškem profilu, zagotovi dovoljenja za dostop do podatkov za storitev Mladinska knjiga PLUS, komunicira z MKT po telefonu, e-pošti ali kako drugače, izpolni ankete o zadovoljstvu, sestavi seznam želja ali sodeluje pri funkcijah skupnosti, kot je zagotavljanje mnenj in ocen).

Če ste v kateri od naših maloprodajnih enot oddali soglasje za vabljenje na dogodke, ki jih organizirata MKT ali Mladinska knjiga Založba d.d., zbiramo: elektronski naslov, ime, priimek in naslov.

Če sodelujete v nagradnih igrah, zbiramo: elektronski naslov, ime, priimek, naslov. Nagrajenci morajo MKT posredovati tudi davčno številko, če gre za nagrado v vrednosti nad 42 EUR, če gre za denarno nagrado pa tudi številko bančnega računa.

Če ste zaposleni oz. opravljate delo pri katerem od naših poslovnih partnerjev oz. strank, zbiramo vaše ime, priimek, službeno elektronsko pošto, službeno telefonsko številko, funkcijo, preteklo korespondenco in nakupno zgodovino.

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z zagotavljanjem storitev oziroma izvedbe naročila posamezniku in je vezano na osebne podatke posameznika, tako da so avtomatizirano obdelani ali so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali druge dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

 

1.2. Nameni obdelave in podlage za obdelavo osebnih podatkov

a) Obdelava na podlagi pogodbe
MKT obdeluje osebne podatke posameznikov za izpolnjevanje svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja, izhajajočega iz sklenjene prodajne ali naročniške pogodbe. V okviru izpolnjevanja pogodbenih obveznosti in uveljavljanja pravic iz pogodbe MKT obdeluje kontaktne osebne podatke kupcev oz. naročnikov za naslednje namene: identifikacija kupca, sklenitev pogodbe, dobava naročenega blaga, dostava naročenega blaga na dom, reševanje morebitnih ugovorov ali reklamacij uporabnikov, pošiljanje obvestil kupcem v zvezi z izvajanjem pogodbenega razmerja, izvajanje morebitnih postopkov izterjave ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med MKT in kupcem.


b) Obdelava na podlagi zakona
Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke bo MKT dolžna hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika za omejitev obdelave osebnih podatkov ali prenehanja pogodbenega razmerja med posameznikom in MKT. Po preteku zakonsko določenega obdobja bo MKT te podatke uničila.


c) Obdelava na podlagi zakonitega interesa
MKT lahko obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitega interesa, vendar le, če po skrbni oceni interesi MKT ne prevladajo nad interesi ali temeljnimi pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, pri čemer se upoštevajo razumna pričakovanja posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, glede na njihovo razmerje do upravljavca, tj. MKT. Skladno s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (General Data Protection Regulation - GDPR) spada med zakonite interese upravljavca osebnih podatkov tista obdelava, ki je nujna za preprečevanje prevar in zlorab. MKZ v ta namen obdeluje osebne podatke določenih neplačnikov z namenom, da se prepreči nadaljnje sklepanje pogodb.

Na podlagi zakonitih interesov obdelujemo tudi osebne podatke zaposlenih pri naših poslovnih strankah, kupcih, dobaviteljih oz. partnerjih za potrebe izpolnjevanja pogodb, ki jih sklenemo z našimi poslovnimi strankami, dobavitelji oz. partnerji. V ta namen obdelujemo naslednje podatke: ime, priimek, službeno elektronsko pošto, službeno telefonsko številko, funkcijo, pretekla korespondenca in nakupna zgodovina.

Prav tako se na podlagi zakonitega interesa osebni podatki kupcev oz. naročnikov v omejen obsegu obdelujejo za namene neposrednega trženja, vendar pa v tem primeru obdelava osebnih podatkov kupcev poteka omejeno časovno obdobje (v primeru splošne ponudbe največ pet let od zadnjega nakupa,. Takšno trženje se izvaja v omejenem obsegu, zlasti segmentiranje, ki v nobenem primeru ne temelji na zbiranju velikih količin osebnih podatkov o posamezniku, ne vključuje posebnih vrst osebnih podatkov, ter na način, da profil posameznika nanj in na njegov položaj v razmerju do upravljavca nima pomembnejšega vpliva, zlasti pa ni v nobenem primeru podlaga za avtomatizirano ali drugačno odločanje o njegovih pravicah v razmerju do upravljavca. Posameznik lahko navedeni obdelavi kadar koli ugovarja. Neposredno trženje na podlagi zakonitih interesov se lahko izvaja po e-pošti.

d) Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov
Obdelava podatkov lahko temelji na izrecnem in prostovoljnem soglasju, ki ga posameznik da MKT. MKT obdeluje osebne podatke posameznikov za naslednje namene: identifikacija posameznika, obveščanje o ponudbi, novostih, ugodnostih, novicah, dogodkih, ki jih organizira MKZ, in o drugih informacijah, proučevanje in analize odzivov na naslovljene ponudbe, sodelovanje v nagradnih igrah, natečajih, anketah in kvizih, ki jih organizira MKZ in ciljano trženje. Ciljano trženje temelji na proučevanje posameznikov in analize njegovih nakupnih navad, tako da posameznik s strani MKT prejema personalizirane oz. prilagojene ponudbe in druge informacije. S ciljanim trženjem se posameznika naslavlja po različnih komunikacijskih kanalih, glede na to, katere kontaktne podatke je posameznik posredoval MKT ob podaji soglasja za namene neposrednega trženja (po pošti, po elektronski pošti, po telefonu, preko SMS/MMS sporočil, po družbenih omrežjih). MKT izvaja ciljano trženje skupaj z družbo Mladinsko knjiga Založba d.d., ki delujeta kot skupna upravljavca. Več podrobnosti o takšni obdelavi osebnih podatkov je navedenih v Politiki zasebnosti Mladinske knjige Založbe in Mladinske knjige Trgovine.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli MKT, pri čemer si MKT v primeru utemeljenega dvoma o njegovi identiteti z namenom pravilne izpolnitve svoje obveznosti skladno s podano zahtevo posameznika pridržuje pravico do identifikacije posameznika, ki takšno zahtevo poda. Preklic oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v morebitnem obstoječem poslovnem razmerju posameznika z MKT. Soglasje lahko da eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takšno soglasje bo veljalo, dokler ga eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni, oziroma najdlje do otrokove polnoletnosti.

1.3. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Osebni podatki posameznika bodo posredovani tretjim osebam ali drugače posredovani le, ko bo to nujno v okviru izpolnjevanja pravic in obveznosti iz sklenjene prodajne pogodbe, pogodbe o naročilu in dobavi revij, na podlagi zakonitega interesa upravljavca oziroma če se posameznik s tem vnaprej izrecno strinja.

Podatki se bodo posredovali:

 • družbam, ki izdajajo kreditne kartice, ponudnikom plačilnih storitev z namenom obdelave plačil in bankam na podlagi posameznikovega naročila za namene izpolnjevanja prodajne pogodbe
 • prevoznikom oziroma izvajalcem poštnih storitev za namene dobave naročenih izdelkov, reševanja reklamacij ter odstopa od pogodbe
 • pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov za namene zagotavljanja in vzdrževanja informacijskega sistema ali podobnih potreb z obvezno zaupnostjo in varovanjem podatkov
 • družbi Mladinska knjiga Založba d.d., na podlagi izrecnega soglasja posameznika, in sicer za iste namene obdelave osebnih podatkov, kot jih je posameznik dovolil MKT.


1.4. Rok hrambe in čas obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke posameznikov MKT hrani in obdeluje, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja MKT hrani in obdeluje osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

V okviru zakonitega interesa MKT hrani podatke praviloma še 5 let od zadnjega nakupa.

Določene podatke je MKT kot upravljavec dolžan hraniti skladno z veljavno zakonodajo (npr. izdani računi se skladno z zakonom hranijo 10 let od njihove izstavitve).

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika, MKT zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko MKT zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in preučevanja nakupnih navad MKT odloči, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizira, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.


1.5. Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

MKT zagotavlja posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve, v kolikor ni krajši rok predviden v zakonu. MKT lahko rok za uresničevanje pravic posameznika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če MKT podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za podaljšanje roka.

MKT sprejema vse zahteve v zvezi s pravicami posameznikov glede obdelave njihovih osebnih podatkov na elektronski naslov dpo@mladinska-knjiga.si ali po pošti na naslov Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, ali preko telefona na št. 080 1205.

Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače. Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s katero od njegovih pravic, lahko MKT zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za ugotovitev ali potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če so zahteve uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko MKT zaračuna razumno ceno, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa oziroma zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

MKT posameznikom omogoča naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 • Pravico do dostopa do podatkov
 • Pravico do popravka
 • Pravico do izbrisa (pravico do pozabe)
 • Pravico do omejitve obdelave
 • Pravico do prenosljivosti podatkov
 • Pravico do ugovora


a) Pravica do dostopa do podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od MKT dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:

 • nameni obdelave
 • vrste osebnih podatkov
 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabniki v tretjih državah (tj. državah, ki niso članice EU)
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, tj. Informacijskem pooblaščencu
 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, na katerega se nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

Na podlagi zahteve posameznika MKT zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko MKT zaračuna razumno ceno ob upoštevanju administrativnih in materialnih stroškov.

b) Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da MKT brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

c) Pravica do izbrisa (pravica do pozabe)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da MKT brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, MKT pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani
 • kadar posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga
 • kadar posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa MKT, pa za njihovo obdelavo njegovih osebnih podatkov ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi
 • kadar posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja
 • kadar je osebne podatke potrebno izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom
 • kadar gre za podatke v zvezi s ponujanjem storitev informacijske družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.


d) Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da MKT omeji obdelavo, kadar:

 • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov
 • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe
 • MKT osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.


e) Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredovala MKT, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga MKT, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi posameznika ali pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

f) Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva MKT. MKT preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takšnega trženja, vključno s profiliranjem, če je povezano s takšnim neposrednim trženjem. Če neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

g) Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov dpo@mladinska-knjiga.si ali po pošti na naslov Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če je posameznik pri MKT uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi MKT meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri MKT v roku 15 dni od prejema odločitve MKT. MKT mora o pritožbi odločiti v roku petih delovnih dni.


2. Politika piškotkov

MKT na svojih spletnih straneh uporablja besedilne datoteke, imenovane piškotki, ki jih spletna mesta ustvarijo med obiskom. Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile možne brez piškotkov. Interakcija med uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Zaradi uporabe piškotkov lahko MKT uporabnikom prikazuje relevantno in zanimivo ponudbo in jim zagotovi prijetno uporabniško izkušnjo. Piškotki se shranijo v uporabnikov računalnik, pametni telefon ali drugo napravo in se uporabljajo v brskalniku. Shranjevanje piškotkov je pod nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni. Interakcija med uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni uporabnikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa bolj učinkovito in uporabniku prijazno.

Konkretni primeri uporabe piškotkov:

 • za boljšo uporabniško izkušnjo spletne strani uporabnikom prilagodijo prikaz vsebine glede na pretekle obiske
 • na delih spletnih strani, kjer je potrebna prijava, uporabnika ohrani prijavljenega
 • za prepoznavanje naprave uporabnika, ki omogoča prilagajanje prikaza vsebine napravi
 • za spremljanje obiska, kar omogoča preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin, ustreznosti oglasov ter stalno izboljšavo spletnih strani
 • za delovanje določenih storitev so nujni, npr. spletne trgovine.

Piškotki domene so nastavljeni z domeno spletnega mesta v naslovni vrstici, piškotki drugih mest so iz drugih virov domene, ki imajo na strani vdelane različne elemente, na primer oglase ali slike. Piškotke lahko določi spletna stran, na kateri se nahaja uporabnik (lastni piškotki) ali tretja spletna stran, ki vodi vsebino na spletni strani, ki si jo uporabnik ogleduje (piškotki od drugod). Piškotki so lahko shranjeni različno dolgo, torej le za trajanje seje brskanja ali pa za daljše časovno obdobje. Začasni ali sejni piškotek je piškotek, ki MKT omogoča povezavo uporabnikovih dejanj tekom seje v brskalniku. Seja v brskalniku se začne, ko uporabnik odpre okno brskalnika, in se konča, ko ga zapre. Sejni piškotki so ustvarjeni začasno in so izbrisani, ko uporabnik zapre okno brskalnika. Trajni ali shranjeni piškotki so piškotki, ki ostanejo shranjeni na uporabnikovi napravi. Ti piškotki se aktivirajo vsakič, ko uporabnik obišče spletno stran, ki je ustvarila ta konkretni piškotek.


2.1 Obstajajo tri glavne vrste piškotkov:

 • Nujno potrebni piškotki: ti piškotki so ključnega pomena, saj omogočajo premikanje po spletni strani in uporabo funkcij spletne strani ali za nudenje zahtevanih storitev (npr. da se shranijo izdelki, ki jih je uporabnik dodal v spletno košarico). Ta uporabo teh piškotkov MKT ne potrebuje dovoljenja uporabnika.

 • Piškotki spletne analitike: ti piškotki MKT pomagajo razumeti, kako uporabniki uporabljajo spletne strani. Z njihovo pomočjo MKT izboljšuje uporabniško izkušnjo in ugotavlja zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke MKT uporablja le, če uporabnik s tem soglaša.

• Ciljni piškotki ali oglaševalni piškotki tretjih oseb: ti piškotki se uporabljajo za dostavo oglasov, ki so bolj pomembni za uporabnika in njegove interese. Uporabljajo se tudi za omejevanje števila prikazov posameznega oglasa kot tudi za pomoč pri merjenju učinkovitosti oglaševalske kampanje. Običajno jih namestijo oglaševalske mreže z dovoljenjem upravljavca spletne strani. Zapomnijo si, da ste obiskali spletno stran in ta informacija je posredovana ostalim organizacijam, kot so oglaševalci. Ciljni ali oglaševalni piškotki so pogosto povezani s funkcionalnostjo spletne strani, ki jo omogoča druga organizacija. Med njih sodijo tudi piškotki družbenih omrežij (Twitter, Facebook oziroma Google)


3.2. Seznam piškotkov, ki jih uporabljajo spletna mesta MKT:

Nujno potrebni piškotki za delovanje spletnega mesta:
 

Storitev

Ime piškotka

Doba hranjenja

Opis

Upravitelj

.emka.si

CompareItems_715838034

WC_ACTIVEPOINTER

WC_AUTHENTICATION_1014117

WC_CartOrderId_715838034

WC_CartTotal_1000420210

WC_PERSISTENT

WC_SESSION_ESTABLISHED

WC_USERACTIVITY_1014117

WC_recurringOrder_1000420210

WC_timeoffset

priceMode

searchTermHistory

WC_GENERIC_ACTIVITYDATA

WC_USERACTIVITY_-1002

WC_AUTHENTICATION_-1002

JSESSIONID

seja

seja

seja

seja

seja

1 mesec

seja

seja

seja

seja

seja

seja

seja

seja

seja

seja

Ti piškotki omogočajo normalno delovanje spletnega mesta in njegovih osnovnih funkcionalnosti. Brez namestitve tovrstnih piškotkov vam nemotenega dostopa do spletnega mesta ne moremo omogočiti.

Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. – www.emka.si

.emka.si

cookieconsent_status

seja

Piškotek za strinjanje z uporabo piškotkov na spletni strani.

Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. – www.emka.si

.google.si

OGPC

2 meseca

Ta piškotek omogoča delovanje Google Zemljevidov.

Google.com


 

Piškotki spletne analitike:
 

Storitev

Ime piškotka

Doba hranjenja

Opis

Upravitelj

.emka.si

_ga

2 leti

Spletna analitika s pomočjo programa Google Universal Analytics. Piškotek, ki se uporablja za sledenje obiskovalcem. Google Analytics identificira uporabnike z edinstvenim identifikatorjem imenovanim "client id". Ta id je skupaj z drugimi parametri shranjen v _ga piškotku.

Google

_gat

seja

Ta piškotek se uporablja za nadzor pogostosti zahtevkov v storitvi Google Analytics za povečanje učinkovitosti omrežnih klicev.

_gid

1 dan

Spletna analitika s pomočjo programa Google Universal Analytics. Piškotek, se uporablja za grupiranje obnašanja uporabnikov za vsakega uporabnika. https://policies.google.com/

.google.com

1P_JAR

1 mesec

Ta piškotek vsebuje informacije o tem, kako končni uporabnik uporablja spletno mesto, in kakršno koli oglaševanje, ki ga je končni uporabnik morda videl pred obiskom omenjenega spletnega mesta.

Google

 

 

 

__Secure-3PAPISID

2 leti

Piškotek, ki beleži vaše interese in nam pomaga pripraviti relevantne in personalizirane oglase.

 

 

__Secure-3PSID

2 leti

__Secure-3PSIDCC

1 leto

.frodx.com

_track

5 let

Piškotek za spremljanje statistike ogledov spletne strani

Frodx

. frodx.com

_interT

5 let

Piškotek za spremljanje statistike ogledov spletne strani

Frodx

 


Ciljni piškotki ali oglaševalni piškotki tretjih oseb:
 

Storitev

Ime piškotka

Doba hranjenja

Opis

Upravitelj

.google.com

__gads/

__gac

DSID

IDE

RUL

AID

ANID

NID

TAID

1 leto

 

15 dni

1 leto

1 leto

8 mesecev

8 mesecev

6 mesecev

1 mesec

Piškotek orodja Google, ki se uporablja za oglaševanje in prilagajanje oglasov. Te piškotke lahko za prikaz ustreznejših oglasov uporabljajo tudi druge Googlove storitve, kot je YouTube.

 

 

 

 

 

 

 

 

Google

.google.com

CONSENT

20 let

Ta piškotek vsebuje informacije o tem, kako končni uporabnik uporablja spletno mesto, in kakršno koli oglaševanje, ki ga je končni uporabnik morda videl pred obiskom omenjenega spletnega mesta.

Google

.facebook.com

_fbp

spin

xs

presence

sb

wd

c_user

datr

dpr

locale

30 dni

Trajanje seje

365dni

Trajanje seje

2 leti

5 dni

365 dni

2 leti

7 dni

5 dni

Facebook uporablja tovrstne piškotke za dostavo vrste oglaševalskih izdelkov, kot so ponudbe v realnem času od tretjih oglaševalcev. www.facebook.com/policy/cookies

 

 

 

 

Facebook

.doubleclick.com

RUL

1 leto

Uporablja se za ugotavljanje, ali je bil oglas na spletnem mestu pravilno prikazan. To se naredi, da so njihova tržna prizadevanja učinkovitejša.

Google

DSID

1,5 leta

Uporablja se za prikazovanje ciljanih oglasov, ki so pomembni za vas v spletu. Na podlagi predhodnih obiskov tega spletnega mesta lahko prikažejo ciljne oglase. Na primer, oglasi o temi, za katero ste izrazili zanimanje med brskanjem po naši spletni strani, se lahko prikažejo v spletu. Poleg tega ti piškotki merijo stopnjo konverzije oglasov, predstavljenih uporabniku.

IDE

1 leto

Uporablja se za registracijo in poročanje o dejanjih uporabnika spletnega mesta po ogledu ali kliku enega od oglasov oglaševalca z namenom merjenja učinkovitosti oglasa in za prikazovanje ciljanih oglasov uporabniku.

 

Obstaja več načinov za upravljanje in nadzor nad uporabnikovimi nastavitvami za piškotke. Z izbrisom ali blokiranjem piškotkov določene spletne strani ne bodo delovale pravilno ali enako učinkovito. Če uporabnik izbriše vse piškotke, njegove preference ne bodo shranjene in obvestilo o piškotkih bo prejel vsakič, ko bo obiskal to spletno stran. Večina modernih spletnih brskalnikov uporabniku nudi splošne informacije o piškotkih in uporabniku omogoča, da si ogleda vse naložene piškotke in mu dovoli, da izbriše vse ali posamične piškotke ter mu omogoča, da blokira ali dovoli piškotke za vse spletne strani ali posamično izbrane spletne strani. Prav tako lahko uporabnik normalno izključi posamezne oglaševalne piškotke tretjih oseb. Če uporabnik spremeni nastavitve za piškotke v svojem spletnem brskalniku, bodo, razen če izbriše ali blokira vsak piškotek posebej, spremembe veljale za vse spletne strani, ki jih obiskuje, ne le za spletne strani, katerih upravljavec je MKT. Informacije o piškotkih se v spletnih brskalnikih običajno nahajajo v razdelku »pomoč«. Spodaj so povezave do razdelka pomoč v nekaterih najpogosteje rabljenih spletnih brskalnikih:

 - Internet Explorer 9

 - Internet Explorer 7 in 8

 - Chrome

 - FirefoxPosodobljeno dne 1. 4. 2023

Mladinska knjiga Trgovina d.o.o.

Ostanite na tekočem

Prijavite se na e-novice Mladinske knjige PLUS in med prvimi boste izvedeli vse o novih knjigah. Se beremo!

Prijava na e-novice