Splošni prodajni pogoji Mladinska knjiga PLUS

Splošno prodajni pogoji Mladinska knjiga PLUS


PROSIMO, DA PRED UPORABO STORITVE STORITVE MLADINSKA KNJIGA PLUS POZORNO PREBERETE TE SPLOŠNE POGOJE. ČE SE Z NJIMI NE STRINJATE, STORITVE NE MORETE UPORABLJATI.


Vsebina
1. SPLOŠNE DOLOČBE
2. DIGITALNA STORITEV MLADINSKA KNJIGA PLUS
3. UPORABNIŠKI RAČUN
4. NAROČNINA
5. CENA IN PLAČILO
6. PREIZKUSNO OBDOBJE IN DRUGE PROMOCIJSKE PONUDBE
7. ODGOVORNOST ZA SKLADNOST
8. KOMUNICIRANJE MED UPORABNIKI IN PONUDNIKOM STORITVE
9. MNENJA IN KOMENTARJI
10. AVTORSKE PRAVICE
11. OBVEZNOSTI UPORABNIKA
12. MOŽNOST TEHNIČNIH TEŽAV
13. OMEJITEV DOSTOPA DO STORITVE
14. OMEJITEV ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO, KI BI NASTALA OB UPORABI STORITVE MLADINSKA KNJIGA PLUS
15. ODGOVORNOST UPORABNIKA
16. SUM NA KAZNIVO DEJANJE
17. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV IN KONČNE DOLOČBE
18. KONTAKT

 

1.     SPLOŠNE DOLOČBE


1.1. Predmet teh splošnih pogojev je urejanje uporabe digitalne storitve Mladinska knjiga Plus med družbo Mladinska knjiga Trgovina, d.o.o., ki je ponudnik storitve Mladinska knjiga PLUS (v nadaljevanju: ponudnik storitve), ter uporabnikom oz. naročnikom digitalne storitve Mladinska knjiga PLUS. Vsakokrat veljavni Splošni pogoji uporabe storitve Mladinska knjiga Plus veljajo kot sestavni del pogodbe med uporabnikom oz. naročnikom in ponudnikom storitve. Sestavni del pogodbenega razmerja predstavljajo tudi Politika zasebnosti, ki je dostopna na https://emka.si/pages/splosni-prodajni-pogoji-mladinska-knjiga-plus. Za uporabo storitve Mladinske knjige PLUS se mora uporabnik strinjati s temi splošnimi pogoji.


1.2. Ti splošni pogoji in informacije o obdelavi osebnih podatkov so uporabniku dostopni pred uporabo digitalne storitve Mladinska knjiga Plus tekom postopka registracije oz. pred prvo prijavo v aplikacijo ter ves čas trajanja naročniškega razmerja v njegovem uporabniškem računu ter na spletni strani https://emka.si/pages/vescec-politika-zasebnosti-mladinske-knjige-zalozbe-in-mladinske-knjige-trgovine.


1.3. Za zagotavljanje digitalne storitve Mladinska knjiga Plus se obdelujejo osebni podatki uporabnika. Ponudnik osebnim podatkom in njihovi zaščiti posveča veliko pozornosti in zagotavlja, da je varnost osebnih podatkov posameznikov njegova prioriteta. Ponudnik bo pri obdelavi osebnih podatkov posameznika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. Obdelavo osebnih podatkov pri zagotavljanju digitalne storitve Mladinska knjiga Plus ureja Politika zasebnosti Mladinske knjige Plus, ki je dostopna v aplikaciji in na spletni strani https://mkplus.mladinska-knjiga.si/policies/privacy-policy.


1.4. Za uporabo digitalne storitve Mladinska knjiga PLUS se mora uporabnik strinjati tudi s splošnimi pogoji platforme, preko katere pridobi aplikacijo Mladinska knjiga PLUS, ki mu omogoča dostop do storitve Mladinska knjiga PLUS (tj. iOS platforma in Google Play platforma). S prenosom aplikacije Mladinska knjiga PLUS vsak uporabnik izkaže, da je seznanjen s splošnimi pogoji platforme in se z njimi v celoti strinja:


- Za iOS Platformo/iOS uporabnike: »Licensed Application End User License Agreement« (dostopno na povezavi https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/) in »App Store Terms and Conditions« (dostopno na povezavi http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#APPS);

- Za Android/Google Play platformo/Android uporabnike: »Android Market Terms of Service« (dostopno na povezavi https://play.google.com/store ) in »Android Market Business and Program Policies« (dostopno na povezavi https://play.google.com/about/play-terms/index.html).

Apple in Google pri zagotavljanju digitalne storitve Mladinska knjiga PLUS nimajo nikakršnih obveznosti.


1.5. Digitalna storitev Mladinska knjiga PLUS vsebuje tudi vsebine, namenjene otrokom, vendar je storitev namenjena le za uporabo odraslih. Uporabnik digitalne storitve Mladinska knjiga PLUS je lahko fizična oseba, ki je dopolnila 18 let. Pravna oseba ne more biti uporabnik te storitve.


1.6. Beseda uporabnik v teh splošnih pogojih se nanaša na vse uporabnike digitalne storitve Mladinska knjiga PLUS (uporabnike, ki uporabljajo aplikacijo Mladinska knjiga PLUS brezplačno z omejenim dostopom do vsebin in uporabnike, ki so s ponudnikom sklenili naročniško razmerje). Beseda naročnik v teh splošnih pogojih se uporablja le za tiste uporabnike, ki so sklenili naročniško razmerje.


2.     DIGITALNA STORITEV  MLADINSKA KNJIGA PLUS 


2.1. Digitalna storitev Mladinska knjiga Plus (v nadaljevanju tudi storitev) zagotavlja dostop do e-knjig, zvočnic ter brank na aplikaciji Mladinska knjiga PLUS. E-knjiga je knjiga v digitalni obliki, zvočnica je zvočni posnetek brane knjige, branka pa je kratka predstavitev književnega dela, lahko v zvočni ali pisni obliki. Neomejen dostop do vseh vsebin je zagotovljen uporabnikom tekom preizkusnega obdobja, če ga ponudnik omogoča, in naročnikom, ki sklenejo plačljivo naročniško pogodbo. Ponudnik storitve lahko sprejme odločitev, da se uporabnikom omogoči tudi brezplačna uporaba storitve Mladinska knjiga PLUS z omejenim dostopom do vsebin.


2.2. Za dostop do vsebin si mora uporabnik na svojo pametno napravo naložiti aplikacijo Mladinska knjiga PLUS, ki je na voljo v Google Play trgovini oz. Apple App trgovini. Ta aplikacija se lahko uporablja na naslednjih napravah oz. napravah, ki koristijo storitve naslednjih ponudnikov: iPhone, iPad, Android, Apple Carplay, Google Home ali Amazon Alexa.


3. UPORABNIŠKI RAČUN


3.1. Za dostop do storitve Mladinska knjiga PLUS mora posameznik imeti svoj uporabniški račun za storitve Mladinske knjige (v nadaljevanju: uporabniški račun). Uporabniški račun si lahko uporabnik odpre ob začetku uporabe aplikacije Mladinske knjige PLUS oz. uporabi uporabniški račun, ki že ima za uporabo drugih storitev Mladinske knjige. Registracija uporabnikov v aplikaciji Mladinska knjiga PLUS poteka preko spletnega vmesnika, v katerega uporabnik vnese svoje podatke.


3.2. Uporabnik odgovarja za verodostojnost informacij v uporabniškem računu. Uporabnik je odgovoren za vse dejavnosti, ki se zgodijo pod njegovim uporabniškim računom.


3.3. Uporabnik je dolžan skrbno hraniti svoje geslo in uporabniško ime. Kljub pazljivosti in nadzoru podatkov so možne zlorabe, zato je uporabnik dolžan svoje uporabniško ime in geslo ter informacije, povezane s plačilom storitve, učinkovito zavarovati pred dostopom s strani tretjih oseb.


3.4. Uporabniški račun lahko uporablja le uporabnik, ki ga je odprl. Uporabnik ne sme odplačno ali neodplačno deliti dostopa do storitve Mladinska knjiga PLUS s tretjimi osebami. Z enim uporabniškim računom lahko uporabnik dostopa do storitve Mladinska knjiga PLUS na največ treh (3) napravah znotraj enega gospodinjstva. Ponudnik storitve bo to nadzoroval na način, da bo obdeloval podatek o napravah, preko katerih uporabnik dostopa do storitve Mladinska knjiga PLUS.


3.5. Uporabnik ne sme preprodajati oz. v komercialne namene uporabljati vsebine, dostopne prek storitve. Gre za neprenosljivo licenco za naročniško storitev, ki je ni mogoče podlicencirati.


3.6. Če Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. ugotovi, da se uporabniški račun deli s tretjimi osebami ali da prihaja do kakršnihkoli zlorab računa, lahko nemudoma ukine uporabniški račun oz. ga zamrzne za (ne)določen čas brez opozorila.


3.7. Če je uporabniški račun neaktiven več kot štiri leta, ga ponudnik storitve izbriše. Nov uporabniški račun se lahko odpre kadarkoli.


 

4. NAROČNINA


 • 4.1. Časovno obdobje naročnine

Naročniška pogodba se sklene s potrditvijo naročila uporabnika za posamezni naročniški paket. Naročnina se lahko sklene kot mesečni paket (tj. 30 dni) ali letni paket. Mesečni paket traja 30 dni, letni paket pa eno leto od dneva sklenitve naročniškega razmerja. V primeru koriščenja preizkusnega obdobja se naročniška pogodba v prvem obračunskem obdobju podaljša za trajanje preizkusnega obdobja, kot je določen v 6. poglavju teh splošnih pogojev.


 • 4.2. Pravica do odstopa pri pogodbah, sklenjenih na daljavo oz. zunaj poslovnih prostorov 

Naročnik lahko brez navajanja posebnega razloga odstopi od naročniške pogodbe, sklenjene na daljavo oz. zunaj poslovnih prostorov ponudnika, v 14 dneh od dneva, ko sklene naročniško pogodbo. Uporabnik mora pred pretekom tega roka ponudnika pisno obvestiti o odstopu od pogodbe. Nedvoumno izjavo o odstopu od pogodbe (ki vsebuje vsaj ime in priimek kupca, njegov naslov, kontaktne podatke kupca (telefonska številka ali e-poštni naslov) in podatke o TRR kupca, oziroma o nameravanem vračilu blaga) ali neobvezen obrazec za odstop od pogodbe naročnik pošlje na elektronski naslov podpora@mladinska-knjiga.si ali na naslov Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Mladinska knjiga PLUS, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.V primeru koriščenja preizkusnega obdobja, začne rok za odstop od naročniške pogodbe teči z začetkom preizkusnega obdobja. Uporabnik ima pravico do odstopa od pogodbe do izteka preizkusnega obdobja. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe tekom preizkusnega obdobja je opisana v 6. poglavju teh splošnih pogojev.


4.3. Podaljšanje naročnine 


Naročnina se avtomatično podaljšuje za novo obračunsko obdobje, in sicer za obdobje predhodno izbranega naročniškega paketa (npr. če je naročnik predhodno sklenil naročniško razmerje za obdobje enega meseca, se le-to podaljša za novih 30 dni).


4.4. Prekinitev naročnine 


Naročnik lahko kadarkoli prekine naročniško razmerje. To stori z odjavo v uporabniškem računu. V tem primeru je naročniško razmerje prekinjeno ob koncu naročniškega razmerja oz. obračunskega obdobja, za katerega je plačana naročnina in se avtomatično ne podaljšuje več. S potekom zadnjega obračunskega obdobja bo ponudnik naročniku onemogočil dostop do naročniških vsebin.


5.CENA IN PLAČILO


5.1. Cene


 • 5.1.1. Cene storitev so navedene v vsakokrat objavljenem ceniku storitev.


  5.1.2. Vse cene so navedene v evrih in vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato jih lahko ponudnik storitve enostransko spremeni brez predhodnega obvestila. V primeru spremembe cen bodo naročniki o tem predhodno pisno obveščeni z objavo sprememb na spletni strani https://mkplus.mladinska-knjiga.si/. Spremenjene cene za pakete veljajo oziroma se obračunajo od dneva objave vsakokratne spremembe cenika dalje.

 • 5.1.3. Spremembe cen ne vplivajo na višino naročnine za obračunska obdobja, ki so v teku in za katera je naročnik naročnino že poravnal. Če se cena spremeni v času preizkusnega obdobja, uporabnik plača ceno, kot je veljala ob začetku preizkusnega obdobja.

 • 5.1.4. Popusti, promocijske kode ipd. se ne seštevajo.

5.2. Plačilo


  • 5.2.1. Plačilo za storitev je potrebno opraviti pred pričetkom posameznega obračunskega obdobja. V kolikor uporabnik koristi brezplačno preizkusno obdobje, se plačilo izvede po preteku brezplačnega preizkusnega obdobja. Plačilo storitve je možno s plačilnimi karticami (Mastercard, Maestro, Visa).

  • 5.2.2. Ob plačilu se naročniku izda račun v elektronski obliki, ki je dostavljen skupaj s potrdilom o sklenjeni pogodbi na posredovani elektronski naslov. Naročnik je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti ponudnika v osmih dneh od prejema računa. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ponudnik storitve ne upošteva.

  • 5.2.3. Kupoprodajna pogodba (naročilo) je naročniku dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem računu.

  • 5.2.4. Če obveznosti niso poravnane pred pričetkom posameznega obračunskega obdobja, lahko ponudnik storitve naročniku preneha zagotavljati dostopnost do storitve Mladinska knjiga PLUS.


6. PREIZKUSNO OBDOBJE IN DRUGE PROMOCIJSKE PONUDBE


 • 6.1. Ponudnik storitve kot del promocijske ponudbe novim uporabnikom nudi brezplačno časovno omejeno preizkusno obdobje v trajanju, kot je navedeno pri posamični ponudbi. Vsak uporabnik je upravičen do enkratnega koriščenja preizkusnega obdobja. Po preteku preizkusnega obdobja je storitev Mladinska knjiga PLUS plačljiva.

 • 6.2. Uporabnik ob prijavi za koriščenje brezplačnega preizkusnega obdobja izbere svoj naročniški paket (enomesečni ali letni) in naročniku posreduje, med drugim, tudi podatke svojega plačilnega sredstva, na primer kreditne kartice. V primeru, da je plačilno sredstvo neveljavno, lahko brez omejevanja drugih pravic, ponudnik ukine vse ugodnosti, ki jih je uporabnik prejel v sklopu brezplačnega poskusnega obdobja naročniškega razmerja.

 • 6.3. Uporabnik, ki koristi brezplačno preizkusno obdobje, lahko kadarkoli v času trajanja brezplačnega preizkusnega obdobja odstopi od naročniške pogodbe preko svojega uporabniškega profila. To upravičenje je uporabniku na voljo poleg pravice do odstopa, kot je opredeljena v tč. 4.2 teh splošnih pogojev. Če uporabnik ne odkloni prehoda v plačljivo naročnino do poteka brezplačnega preizkusnega obdobja, je po poteku preizkusnega obdobja sklenjeno plačljivo naročniško razmerje za izbrano vrsto paketa. Prva obremenitev kreditne kartice je prvi dan po zaključenem preizkusnem obdobju, ter nato vsakič pred začetkom novega obračunskega obdobja.

 • 6.4. Z namenom seznanitve z načinom uporabe aplikacije Mladinska knjiga PLUS bo ponudnik storitve uporabnika tekom poskusnega obdobja lahko po elektronski pošti informiral o funkcionalnostih aplikacije.

 • 6.5. Ponudnik storitve si pridružuje pravico spremeniti ali v celoti ukiniti preizkusno obdobje kadarkoli in na kakršenkoli način. Prav tako si pridružuje pravico nuditi tudi druge promocijske ponudbe.

 • 6.6. Ponudnik storitve kot del promocijske ponudbe ponuja novim uporabnikom, ki sklenejo naročniški paket preko spleta ter hkrati ponudniku storitve posredujejo podatke svojega veljavnega plačilnega sredstva (plačilne kartice), brezplačno poštnino na območju Republike Slovenije za vse nakupe, ki jih opravijo preko spletne trgovine Emka (https://emka.si/). Za koriščenje brezplačne poštnine morajo biti nakupi opravljeni za osebne potrebe ter iz računa, ki ima enake registracijske podatke kot so bili vneseni za storitev Mladinska knjiga PLUS (povezana računa). Ponudba velja zgolj za časovno omejeno obdobje trajanja veljavne naročnine na storitev Mladinska knjiga PLUS. Ta ponudba se lahko kadarkoli prekliče s strani ponudnika storitve brez navajanja razlogov, kljub temu, da ima uporabnik še vedno veljavno naročnino na storitev mladinska knjiga PLUS.

 

7. ODGOVORNOST ZA SKLADNOST


Ponudnik je odgovoren za skladnost ponujene digitalne storitve oz. vsebine, kot izhaja iz 109. – 120. členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Ponudnik bo uporabnika obvestil o posodobitvah, vključno z varnostnimi posodobitvami, ki so potrebne za ohranjanje skladnosti digitalne storitve oz. vsebine skladno s pogodbo o dobavi digitalne storitve oz. vsebine. Ponudnik trpi vse stroške odpravljanja utemeljenih neskladnosti. V primeru neskladnosti je mogoče od ponudnika storitve zahtevati brezplačno vzpostavitev skladnosti digitalne storitve oz. vsebine; v primerih in pod pogoji Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) pa tudi znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstop od pogodbe in vračilo sorazmernega dela že plačanih zneskov. Pravice iz naslova neskladnosti uporabnik izgubi s potekom dveh let od dneva, ko je o neskladnosti obvestil ponudnika. Uporabnik naj o neskladnosti skupaj z natančnim opisom le-te obvesti ponudnika na naslov podpora@mladinska-knjiga.si.

8. KOMUNICIRANJE MED UPORABNIKI IN PONUDNIKOM STORITVE


Za komuniciranje z uporabnikom glede zadev, ki se nanašajo na izvajanje storitev, na naročniško razmerje ali koriščenje preizkusnega obdobja in druge promocijske ponudbe, ponudnik lahko uporablja elektronsko pošto in potisna sporočila.
Uporabnik lahko naslovi svoja vprašanja ali pritožbo v zvezi naročniškim razmerjem na podpora@mladinska-knjiga.si.


9. MNENJA IN KOMENTARJI


 • 9.1. Uporabnik lahko objavi oceno in mnenje o prebranih oz. poslušanih vsebinah Mladinske knjige PLUS v spletni trgovini Mladinske knjige. S tem podeli ponudniku pravico do uporabe, shranjevanja, objave, prevajanja, analize, distribucije in prikaza vsebine mnenja, v celoti ali z izvlečkom in dovoljuje ponudniku uporabiti oceno in mnenje za vse komercialne namene in oglaševanje. Prav tako ponudnik mnenja in ocene uporablja z namenom izboljšanja ponudbe in storitve, za priporočanje vsebin, funkcij, izdelkov in storitev, ki bi utegnili zanimati uporabnika, ugotavljanje preferenc in prilagajanje uporabniške izkušnje. To soglasje in pravica ponudnika do objave ocene in mnenja zadeva vse medije, vključno z internetom, elektronsko pošto, oglasi na prodajnih mestih, letaki, oglaševanjem, revijami, televizijskimi in radijskimi mediji ter podobnimi mediji za neomejen čas.

 • 9.2. Objavljene ocene in mnenja uporabnik ne more več spreminjati ali izbrisati.

 • 9.3. Poleg tega lahko uporabnik ponudniku predloži tudi predloge, ideje, komentarje, vprašanja ali druge informacije, če vsebina ni nezakonita, nespodobna, grozeča, obrekljiva, posega v zasebnost, krši pravice intelektualne lastnine ali kako drugače škoduje tretjim osebam in ne vsebuje programskih virusov, političnih kampanj, komercialnih nagovarjanj, verižnih pisem, množičnih pošiljanj ali kakršnekoli oblike »neželene e-pošte« ali nezaželenih komercialnih elektronskih sporočil.

 • 9.4. Uporabnik za namen oddaje ocene ali mnenja ne sme uporabljati lažnega e-poštnega naslova, se lažno predstavljati kot katerakoli oseba ali subjekt ali kako drugače zavajati. Ponudnik si pridržuje pravico (vendar ne obveznosti), da odstrani ali uredi takšno vsebino.

 • 9.5. Ponudnik ne odgovarja za vsebino mnenj, ki jih napišejo uporabniki in se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz informacij v mnenjih.

10. AVTORSKE PRAVICE


Uporabnikom storitve je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, dajanje na voljo javnosti in druge oblike javne priobčitve, predelava ali vsaka druga uporaba storitve kot avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku.

11. OBVEZNOSTI UPORABNIKA


Uporabnik se zaveže, da:

a) svojega uporabniškega računa in informacij, povezanih s plačilnimi obveznostmi, ne bo delil s tretjimi osebami. Če se ugotovi, da se uporabnikov račun deli s tretjimi osebami ali da prihaja do kakršnihkoli podobnih zlorab računa, lahko ponudnik storitve nemudoma ukine uporabniški račun brez opozorila,

b) bo imel nadzor nad vsemi, največ tremi napravami, ki so na Mladinsko knjigo PLUS povezane z njegovim uporabniškim računom,

c) storitve ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,

d) v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja,

e) storitve ne bo izrabljal v komercialne, protizakonite ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,

f) odgovarja za verodostojnost informacij, ki jih storitvi Mladinska knjiga PLUS zagotavlja v zvezi z njegovim uporabniškim računom,

g) ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,

h) ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine storitve Mladinske knjige PLUS in vsebin v storitvi,

i) ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitve in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.


12. MOŽNOST TEHNIČNIH TEŽAV


12.1. Ponudnik si prizadeva, da bi bila storitev Mladinska knjiga PLUS dostopna vselej, vendar ne zagotavlja dostopnosti ves čas. Ravno tako ne zagotavlja, da bo storitev brez napak in da bodo morebitne napake odpravljene. Pri tehničnih motnjah se bo ponudnik potrudil, da delovanje storitve kar najhitreje ponovno vzpostavi.


12.2. Delovanje storitve ni odvisno le od ponudnika, temveč tudi od pravilnega delovanja mrež telekomunikacijskih in internetnih storitev, ki delujejo neodvisno od ponudnika.


12.3. V primeru tehničnih težav je ponudnik uporabnikom na voljo na podpora@mladinska-knjiga.si. Na vprašanja uporabnikov/naročnikov se bo ponudnik odzval najkasneje v 24 urah. 


13. OMEJITEV DOSTOPA DO STORITVE


13.1. Ponudnik si pridržuje pravico, da zaradi tehničnih razlogov (vzdrževanje, zamenjava opreme) brez predhodnega obvestila trajno ali začasno prekine dostop do storitve Mladinska knjiga PLUS. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si pridržuje tudi pravico do daljših ustavitev dostopa do storitve Mladinska knjiga PLUS.


13.2. Ponudnik si pridružuje pravico, da uporabniku omeji dostop do storitve ter izbriše vse informacije in morebitne dokumente, ki se nanašajo na uporabo storitev, kadarkoli in brez razloga, posebej pa, če ponudnik meni, da je uporabnik kršil predmetne pogoje uporabe, ustvaril tveganje ali izpostavil ponudnika storitve odškodninski odgovornosti.

13.3. V kolikor se ponudnik iz poslovno-ekonomskih razlogov odloči, da preneha zagotavljati posamezen del storitve ali storitev v celoti, o tem najpozneje 30 dni pred nameravano uveljavitvijo spremembe obvesti naročnika. Naročnik ima v tem primeru pravico, da v obdobju 14 dni od uveljavitve spremembe, odstopi od naročniškega razmerja, ponudnik pa mu v tem primeru povrne sorazmerni del že plačane naročnine za tekoče obračunsko obdobje. V kolikor ponudnik preneha storitev zagotavljati v celoti, vsa naročniška razmerja prenehajo z dnem prenehanja zagotavljanja storitve, uporabnik pa je upravičen do povrnitve sorazmernega dela že plačane naročnine za tekoče obračunsko obdobje.14. OMEJITEV ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO, KI BI NASTALA OB UPORABI STORITVE MLADINSKA KNJIGA PLUS


14.1. Vsebina in informacije, ki so na voljo v ali o storitvi Mladinska knjiga PLUS, lahko vsebujejo netočnosti in pravopisne napake. Ponudnik, razen v okviru odgovornosti za skladnost, ne jamči za pravilnost in popolnost teh informacij niti ne jamči za zanesljivost objavljenih informacij. V primeru, da se informacije izkažejo kot napačne ali netočne in zato nastane kakršna koli škoda, celotno tveganje prevzema uporabnik storitve v obsegu kot ga dopušča slovenski pravni red.


14.2. V obsegu kot ga dopušča slovenski pravni red, ponudnik storitve ter zaposleni in zunanji sodelavci ponudnika storitve, niso odgovorni za škodo, ki je neposredno ali posredno povezana z uporabo oz. nezmožnostjo uporabe storitev, z neavtoriziranimi dostopi do uporabniškega računa, napakami v izvedbi storitev, napakami, prekinitvami, izbrisi podatkov ali elektronskih sporočil, virusi, zamudami pri izpolnitvi storitev, napakami ali izgubami v postopku storitev, z objavami sporočil, mnenj in drugih vsebin s strani uporabnikov, kakršnokoli škodo, ki izhaja iz tehnologije, vključno z in ne omejeno na, škodo za varnostne vdore, viruse, napake, izbrise, prekinitve, prevare, zamude pri izvedbi storitev, elektronskih povezav, napak omrežja oz. kakršnekoli druge tehnične napake ali ki nastane kot posledica neznanja ali napačne uporabe storitve s strani uporabnika.


15. ODGOVORNOST UPORABNIKA


15.1. Vsebine, objavljene na Mladinska knjiga PLUS uporablja vsak uporabnik na lastno odgovornost.


15.2. Za morebitne kršitve teh splošnih pogojev uporabnik odškodninsko odgovarja v največjem obsegu kot ga dopušča veljavna zakonodaja.


15.3. Uporabnik soglaša, da bo v primeru nepravilne uporabe storitev Mladinske knjige PLUS, v primeru kršitev teh splošnih pogojev ali v primeru kršitev pravic tretjih (npr. pravic intelektualne lastnine, pravic zasebnosti, pravic javne objave), prevzel odgovornost v vseh sodnih in drugih postopkih zoper ponudnika, njegove zaposlene, pogodbene partnerje in pravne naslednike.


16. SUM NA KAZNIVO DEJANJE


Uporabnik se strinja, da lahko ponudnik storitve v primeru suma na kaznivo dejanje, ki se odvija preko uporabniškega računa ali v povezavi s storitvijo Mladinska knjiga PLUS, sodišču, organom za pregon kaznivih dejanj ali drugim uradnim institucijam in javnim organom posreduje podatke in informacije, ki so mu znani o uporabniku in samem dejanju.17. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV IN KONČNE DOLOČBE


Ponudnik storitve lahko spreminja splošne pogoje skladno s svojo poslovno-trženjsko politiko in veljavno zakonodajo. Ponudnik bo uporabnike o spremembah splošnih pogojev obveščal na vseh mestih, kjer so objavljeni ti splošni pogoji.
Pogodbeni stranki si bosta prizadevali vse morebitne spore reševati sporazumno. Ponudnik storitve ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (tretji odstavek 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov). Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je dostopna na spletni povezavi https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL (četrti odstavek 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov).


18. KONTAKT


MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA d.o.o.
Slovenska cesta 29
1000 Ljubljana
https://www.mladinska-knjiga.si
Matična številka: 5171555000
Davčna številka: SI 48494216
Št. registrskega vložka: 1/02640/00 v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Osnovni kapital: 4.095.443,16 EUR
Brezplačna pomoč, pritožbe in reklamacije: podpora@mladinska-knjiga.si

Ponudnik storitve ima postavljene visoke interne standarde obravnave pritožb, reklamacij in zahtevkov za pomoč uporabnikov ter poskuša slediti aktualnim zahtevam potrošnikov in zakonskim regulativam v najvišji možni meri. V skladu z veljavno zakonodajo pa izjavlja, da ni podpisnik nobenega kodeksa ravnanja.

Splošni pogoji veljajo od 21. 8. 2023

Ostanite na tekočem

Prijavite se na e-novice Mladinske knjige PLUS in med prvimi boste izvedeli vse o novih knjigah. Se beremo!

Prijava na e-novice